Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της antallaktikas.gr. Ο επισκέπτης/ χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας μας συμφωνεί να τηρεί τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους καλείται να διαβάσει προσεκτικά, που σε συνδυασμό με την πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας της antallaktikas.gr μαζί του όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο και να προβεί σε χρήση/ επίσκεψη των υπηρεσιών και σελίδων μας μόνο εφόσον αποδέχεται αυτούς πλήρως.

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.antallaktikas.gr, η οποία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδους/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λπ.

I. Γενικοί Όροι

1. Για την νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωση κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Γι’ αυτό το λόγο πρωταρχικό μέλημα του νόμιμου ιδιοκτήτη και των διαχειριστών του antallaktikas.gr είναι η παράθεση των παρακάτω όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς όλους όσους επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και απόκτηση των αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των υπηρεσιών της ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρέχεται «όπως έχει» και η antallaktikas.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση της ιστοσελίδας.

3. H antallaktikas.gr δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της δύναται να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Διατηρεί δε το αποκλειστικό δικαίωμα και ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη.

II. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών

1. Ο Χρήστης/επισκέπτης/μέλος που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας θα πρέπει :

• να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της,

• να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

2. Η antallaktikas.gr παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει email επιβεβαίωσης εγγραφής. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την antallaktikas.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η antallaktikas.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

III. Δεοντολογία μελών/χρηστών/Βλάβη-αποζημίωση

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της antallaktikas.gr. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου από αυτούς, η antallaktikas.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Οι χρήστες/μέλη παρέχουν πληροφορίες στην antallaktikas.gr ή σε άλλα μέλη /χρήστες/επισκέπτες είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα, φέροντες οι ίδιοι αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών τους στοιχείων και των πληροφοριών αυτών, καθόσον η ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν ενδεικτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να μην παραβιάζουν με ή χωρίς πρόθεση οποιαδήποτε τοπική/εθνική/ευρωπαϊκή/διεθνή νομοθεσία ή κανόνα δικαίου που αφορά ή/και καλύπτει τις υπηρεσίες της antallaktikas.gr αλλά και να μην αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

2. Να μην είναι ανακριβή, παραπλανητικά ή αναληθή και να μην οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να μην αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Να μην δημοσιεύονται, αποστέλλονται, μεταφέρονται ή χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

4. Να μην περιέχουν ψηφιακούς ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν εσκεμμένη ζημιά ή απώλεια δεδομένων, τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών/χρηστών, όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της ιστοσελίδας εν μέρει ή εν συνόλω.

5. Να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της antallaktikas.gr.

6. Να μην χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος παρακολούθησης της ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Ειδικότερα να μην χρησιμοποιείται οποιοδήποτε πρόγραμμα ή άλλη μέθοδος παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης να μη γίνεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

7. Δεν επιτρέπεται η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της antallaktikas.gr.

8. Δεν επιτρέπεται η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Συμφωνείται και παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση στην antallaktikas.gr για έλεγχο και χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για την σωστή χρήση αυτών και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο τους. Η antallaktikas.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε επισκέπτη/χρήστη/μέλος της ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών του antallaktikas.gr χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση αυτής.

Ο χρήστης/μέλος της antallaktikas.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την antallaktikas.gr και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της antallaktikas.gr.

IV. Προσωπικά Δεδομένα

Στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας υπόκειται η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/μέλους της antallaktikas.gr. Σε κάθε περίπτωση η antallaktikas.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Εάν χρήστης ή μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της antallaktikas.gr. Η antallaktikas.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο χρήστης, επισκέπτης ή μέλος της antallaktikas.gr μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, ως κατωτέρω, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη/χρήστη. Η antallaktikas.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Η antallaktikas.gr σε καμία περίπτωση δεν διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα μελών ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της. Μόνο σε περίπτωση που το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών και διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος μπορεί να γίνει οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της antallaktikas.gr θα πρέπει μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί να υποβάλουν σχετικό αίτημα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην antallaktikas.gr δεν διαγράφονται και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η antallaktikas.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 10 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

V. Λειτουργία υπηρεσίας

1. Η antallaktikas.gr αναμεταδίδει πληροφορίες στους χρήστες της για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς. Η antallaktikas.gr δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

2. Η antallaktikas.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η antallaktikas.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης (προϊόν - τιμή – κατάστημα - υπηρεσία) εξαρτάται από την σωστή χρήση λέξεων-κλειδιά καθώς και από την περιγραφή του προϊόντος από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και την antallaktikas.gr. Στις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται με φίλτρα αναζήτησης και όχι με λέξεις-κλειδιά οι χρήστες θα πρέπει να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών που εμφανίζονται, με αυτά που αναφέρονται στα καταστήματα και τις σελίδες κατασκευαστών των προϊόντων.

VI. Αξιολογήσεις καταστημάτων/επιχειρήσεων

1. Η δυνατότητα αξιολόγησης κάποιου καταστήματος/επαγγελματία παρέχεται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους από το σύστημα πιστοποίησης της antallaktikas.gr. χρήστες. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω αποστολής email από κάθε χρήστη που θα πρέπει απαραίτητα να έχει καταχωρηθεί στη σελίδα του antallaktikas.gr κατά την εγγραφή του και λαμβάνει χώρα κατά την καταχώρηση της αρχικής αξιολόγησης, ισχύοντας για κάθε επόμενη αξιολόγηση. Οι διαχειριστές της antallaktikas.gr. εφόσον κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που καταχωρούνται στο σύστημά της από κάθε χρήστη (ήτοι email, αριθμός κινητού τηλεφώνου κλπ), για την μεταξύ τους επικοινωνία.

2. Προκειμένου να δημοσιευθούν αξιολογήσεις στην antallaktikas.gr είτε αρνητικές είτε θετικές θα πρέπει απαραίτητα να αφορούν συναλλαγή του χρήστη που τις δημοσιεύει (ή τις καταχωρεί) και να συνοδεύονται από έγκυρο αριθμό παραστατικού ή παραγγελίας για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επιβεβαίωση με το εκάστοτε κατάστημα/επιχείρηση. Οι αξιολογήσεις που δεν περιγράφουν το λόγο της αξιολόγησης ή περιορίζονται σε χαρακτηρισμό του καταστήματος/ επιχείρησης ή περιγράφουν την εμπειρία παραγγελίας/αγοράς/υπηρεσίας ανεπαρκώς θα διαγράφονται αυτόματα ή θα αναδιατυπώνονται από τους συντάκτες τους μετά από σχετικό αίτημα των διαχειριστών της antallaktikas.gr.

3. Η antallaktikas.gr και οι διαχειριστές της διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ζητούν από τον χρήστη περαιτέρω στοιχεία για να προβούν σε δημοσίευση της αξιολόγησης και εάν ο χρήστης δεν διαθέσει αυτά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία την οποία θα ζητηθούν, η αξιολόγηση θα διαγράφεται από την ιστοσελίδα.

4. Οι αρνητικές αξιολογήσεις με βαθμολογία μικρότερη ή ίση των δυο στα πέντε αστέρια θα κοινοποιούνται στο κατάστημα / επιχείρηση το οποίο αφορούν και αυτοί θα έχουν το δικαίωμα εντός 15 ημερών να τοποθετηθούν, περιγράφοντας τα γεγονότα κατά την άποψή τους, έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης και των δύο μερών. Δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών/επιχειρήσεων, ούτε συκοφαντίες ή ύβρεις τόσο στις αξιολογήσεις όλων των χρηστών όσο και στις απαντήσεις των καταστημάτων/επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια περιστατικά, η antallaktikas.gr και οι διαχειριστές της διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συντάκτες αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

5. Θα πρέπει να τηρούνται οι άτυποι όροι καλής συμπεριφοράς του Διαδικτύου σε όλες τις αξιολογήσεις και απαντήσεις. Όσες είναι γραμμένες με κεφαλαία ελληνικά (τα κεφαλαία στο διαδίκτυο υποδηλώνουν συνομιλία με ιδιαίτερα δυνατή φωνή) ή είναι γραμμένες σε ελληνική γλώσσα αλλά με χρήση της αγγλικού πληκτρολογίου θα αγνοούνται από τους διαχειριστές της antallaktikas.gr και θα διαγράφονται από το σύστημα.

6. Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει το κάθε κατάστημα/επιχείρηση μία (1) μόνο φορά ανά συναλλαγή/ αριθμό παραστατικού. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης καταχωρήσει περισσότερες από μία αξιολογήσεις για το ίδιο κατάστημα/επιχείρηση και αφορούν στην ίδια παραγγελία/υπηρεσία, οι επιπλέον αξιολογήσεις θα διαγράφονται αυτόματα από την σελίδα των αξιολογήσεων. Οι χρήστες θα πρέπει κατά την σύνταξη των αξιολογήσεων τους να είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί σχετικά με την εμπειρία τους, δίνοντας τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για αυτήν. Ειδικά για τις αρνητικές αξιολογήσεις δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που βασίζονται αποκλειστικά σε προφορικές συνομιλίες, κείμενα που έχουν ανταλλαγεί από τα μέρη και τα οποία επιδέχονται αμφισβήτησης από τα εμπλεκόμενα μέρη και δεν υπάρχουν γραπτές αποδείξεις που πιστοποιούν την ορθότητα τους (ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ). Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μίας αρνητικής αξιολόγησης ήτοι : α) σύνταξη της από χρήστη, β) έγκριση διαχειριστών και αποστολή στο κατάστημα/επιχείρηση προς απάντηση, γ) απάντηση καταστήματος/επιχείρησης δ) δημοσίευση αξιολόγησης και απάντησης από τους διαχειριστές, ε) αξιολόγηση απάντησης από τον συντάκτη της αξιολόγησης, δεν επιτρέπεται καμία επιπλέον ενέργεια από το σύστημα για την αξιολόγηση αυτή σε κανένα από τα μέρη (ανταπάντηση χρήστη, τροποποίηση αρχικής αξιολόγησης κλπ).

7. Μόνο ο συντάκτης μίας αξιολόγησης έχει δικαίωμα διαγραφής, χωρίς συγκεκριμένη αιτία και μόνο εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους παρόντες όρους. Για τη διαγραφή τέτοιου είδους αξιολογήσεων θα πρέπει ο συντάκτης να ενημερώσει εγγράφως τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ([email protected]) από τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα με το οποίο θα ζητάει την διαγραφή της αξιολόγησης.

8. Θετικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπάλληλο καταστήματος ή εξωτερικό συνεργάτη καταστήματος προς το κατάστημά του ή αρνητικές αξιολογήσεις από ιδιοκτήτη ή υπαλλήλου καταστήματος προς άλλο κατάστημα (που δεν θα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία παραστατικό, δελτίο παραγγελίας κλπ) θεωρούνται άκυρες και διαγράφονται αμέσως από την ιστοσελίδα. Επιπλέον, κάτι τέτοιο παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας καταναλωτή και ειδικό περί παραπλάνησής του και μπορούν να οδηγήσουν σε διαγραφή του καταστήματος/επιχείρησης από την ιστοσελίδα.

VII. Αξιολογήσεις προϊόντων

1. Η antallaktikas.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογήσουν προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα με μια συνοπτική αναφορά σχετικά με την εμπειρία του χρήστη με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για αυτό. Προκειμένου οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα.

2. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να αποτελούν προσωπική, πρωτότυπη δημιουργία του εκάστοτε χρήστη, χωρίς να παραβιάζονται πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω προϋποθέσεων η antallaktikas.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει τις σχετικές αξιολογήσεις. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αυθεντικότητα των κειμένων τους.

3. Οι αξιολογήσεις προϊόντων απαγορεύεται να περιλαμβάνουν: α) αναφορά σε άλλους χρήστες ή στις αξιολογήσεις άλλων β) προώθηση/διαφήμιση τρίτων εκτός των σχετικών προωθητικών ενεργειών της antallaktikas.gr γ) δημοσίευση συνδέσμου που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε ηλεκτρονικό κατάστημα (ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεργαζόμενο με την antallaktikas.gr κατάστημα ή όχι).

4. Ο τρόπος εμφάνισης των αξιολογήσεων προϊόντων επιλέγεται από τους διαχειριστές της antallaktikas.gr, οι οποίοι κατά την απόλυτη κρίση τους, έχουν το δικαίωμα είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος αυτών, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συντάκτες αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

VIII. Διαφήμιση

Οι χρήστες/μέλη της antallaktikas.gr έχουν την δυνατότητα να αναρτούν διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών της antallaktikas.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην antallaktikas.gr για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της antallaktikas.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει όλα τα παραπάνω, συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από την antallaktikas.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

Η antallaktikas.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην antallaktikas.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

VX. Έναρξη-διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

Η antallaktikas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η antallaktikas.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

X. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας - σήματα

Το περιεχόμενο της antallaktikas.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της antallaktikas.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων αποτελούν πενυματική ιδιοκτησία των χρηστών και η antallaktikas .gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την antallaktikas.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της antallaktikas.gr.

XI. Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η antallaktikas.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της antallaktikas.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Τα περιεχόμενα της antallaktikas.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η antallaktikas.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η antallaktikas.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η antallaktikas.gr δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η antallaktikas.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η antallaktikas.gr.

XII. Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες / συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην antallaktikas.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη της antallaktikas.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η antallaktikas.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του antallaktikas.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

ΧΙΙΙ. Πληρωμή

Για την δημοσίευση αγγελιών ή/και διακεκριμένων αγγελιών η/και διαφημίσεων που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα η antallaktikas.gr θα αμείβεται μέσω συνδρομών με διάρκεια τριών μηνών, έξι μηνών ή ενός έτους οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την διάρκεια αυτών και θα επιλέγονται κατά την διαδικασία εγγραφής. Οι πληρωμές των συνδρομών αυτών θα διενεργούνται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η απόδειξη / τιμολόγιο υπηρεσιών θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας ως Μέλος στο μεταξύ παρακαλούμε επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα και ελέγξτε τις ενότητες "Ιστορικό συναλλαγών".

XΙV. COOKIES

Η antallaktikas.gr μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το antallaktikas.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η antallaktikas.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της antallaktikas.gr.

• Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

XV. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της antallaktikas.gr και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.